“ปันให้น้อง” กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัล รีเทล เป็นตัวแทนผนึกกำลังแบรนด์พันธมิตร มอบของเล่นเสริมพัฒนาการ อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และสิ่งของใช้แล้วสภาพดี ให้แก่น้องๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

“ปันให้น้อง” กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัล รีเทล เป็นตัวแทนผนึกกำลังแบรนด์พันธมิตร มอบของเล่นเสริมพัฒนาการ อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และสิ่งของใช้แล้วสภาพดี ให้แก่น้องๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปันให้น้อง: ตรีรนันท์ ลีฬหาวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย กนกพร วิจิตรคุณาภรณ์ Head of Merchandising – Baby กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัล รีเทล เป็นตัวแทนผนึกกำลังแบรนด์พันธมิตร มอบของเล่นเสริมพัฒนาการ อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และสิ่งของใช้แล้วสภาพดี ให้แก่น้องๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในกิจกรรม “Drop & Shop for Kids” รวมมูลค่า 798,286 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบหกบาท) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากแบรนด์พันธมิตร ฟิลลิป สุรเดชวิบูลย์, จุฑามาศ กังวาฬศิลป์, พงค์สิริ แสนสมใจ, นิรมล เพรียวประเสริฐ และ พรเพชร ศรีโรจนันท์ ร่วมงาน ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันก่อน
รายชื่อบุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)
1. คุณกันยา ไชยเศรษฐ์ ​​กรรมการและประธานศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร
2. คุณนิรมล เพรียวประเสริฐ ​แบรนด์ ALMIND – บริษัท อินวีนิค จำกัด
3. คุณพงค์สิริ แสนสมใจ​​Sales Manager บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด – KIDDO
4. คุณกนกพร วิจิตรคุณาภรณ์ ​Head of Merchandising – Baby กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล
5. คุณตรีรนันท์ ลีฬหาวงศ์ ​ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล
6. ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ​ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
7. คุณฟิลลิป สุรเดชวิบูลย์ ​General Manager บริษัท สัมมิทคอร์ปอเรชั่น โอเวอร์ซีส์จำกัด – PUREEN
8. คุณจุฑามาศ กังวาฬศิลป์ ​บจก. ออนเนสท์ อินเตอร์กรุ๊ป – AQUA BABY
9. คุณพรเพชร ศรีโรจนันท์ ​กรรมการผู้บริหาร บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด – CARSON
10. คุณนฤมล ปาลวัฒน์ ​เลขาธิการมูลนิธิและประธานศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง

—————-